fifthplay verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de levering van hardware (‘Apparaten’), de levering van advies- of andere diensten (‘Diensten’) en de verlening van toegang tot het onlineplatform van fifthplay (‘Toegang’) door fifthplay aan u (‘Klant’). Deze voorwaarden vervangen, zonder uitzondering, alle offerte-, acceptatie-, aankoop- en/of leveringsvoorwaarden van de Klant, zelfs indien ze het tegenovergestelde bepalen. Door het plaatsen van een bestelling (‘Bestelling’) aanvaardt de Klant automatisch deze leverings­voorwaarden, ook voor nabestellingen, en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

1. BESTELLINGEN.
Er is pas sprake van een overeenkomst voor de levering van Apparaten of Diensten en/of de verlening van Toegang (de ‘Overeenkomst’) tussen de Klant en fifthplay wanneer fifthplay de Bestelling van de Klant schriftelijk heeft aanvaard. Elke Overeenkomst zal onderworpen zijn aan deze voorwaarden. De Klant mag Overeenkomsten niet wijzigen, annuleren of herplannen zonder schriftelijke toestemming van fifthplay.

2. PRIJZEN.
De prijsoffertes van fifthplay zijn geldig gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen, tenzij anders is bepaald. De prijzen zijn exclusief belastingen, verzendkosten, vrachtkosten, rechten en andere kosten of vergoedingen, zoals vergoedingen voor speciale verpakking en etikettering van de Apparaten, vergunningen, certificaten, douaneaangiften en registratie (samen ‘Extra Kosten’). Extra Kosten zijn ten laste van de Klant.
De prijzen van de Apparaten, Diensten en Toegang van fifthplay zijn de prijzen die gelden op de datum waarop de Bestelling wordt geplaatst.

3. BETALINGSVOORWAARDEN.
Facturen dienen te worden betaald, zonder verrekening of aftrek, uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij fifthplay schriftelijk heeft ingestemd met een andere betalingstermijn. Op elke achterstallige factuur kan fifthplay (i) een rente van 12 % per jaar aanrekenen vanaf de vervaldag tot de datum van betaling, alsmede (ii) een forfaitaire vergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 euro.
Indien de Klant met enige betaling op grond van deze Overeenkomst in gebreke is, kan fifthplay alle nog te verrichten leveringen van Apparaten opschorten en/of de Diensten of Toegang opschorten en alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar verklaren.

4. LEVERING EN EIGENDOM.
Tenzij schriftelijk anders aangegeven door fifthplay, zijn alle leveringen door fifthplay af fabriek (EXW) te Antwerpen (INCOTERMS 2010). De leverings­data van fifthplay zijn slechts schattingen en zijn onder voorbehoud van tijdige ontvangst van leveringen door fifthplay. fifthplay is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering. fifthplay behoudt zich het recht voor om deelleveringen te verrichten, en de Klant zal deze leveringen aanvaarden en de geleverde Apparaten betalen. Een vertraagde levering van een deel van een Bestelling geeft de Klant niet het recht om andere leveringen te annuleren. Onverminderd het voorgaande blijven alle Apparaten eigendom van fifthplay tot hun verkoopprijs volledig is betaald. fifthplay behoudt zich het recht voor om Apparaten die nog niet volledig zijn betaald terug te vorderen van de persoon bij wie de Apparaten zich bevinden.

5. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN FIFTHPLAY.
Voor Apparaten geeft fifthplay één (1) jaar garantie vanaf de datum van levering. De factuurdatum geldt als de datum van levering. Als er geen factuur is, geldt de productiedatum.
Deze garantie dekt, naar keuze van fifthplay, de herstelling, vervanging of terugbetaling van een Apparaat, maar dekt geen verlies of schade noch kosten in verband met het gebrek aan compatibiliteit, inclusief de kosten van derden (die betrokken zijn geworden, al dan niet in opdracht van de Klant).
In geval van een gebrek aan compatibiliteit dient de Klant fifthplay uiterlijk twee (2) maanden na vaststelling van het compatibiliteitsprobleem schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Bovendien dient de Klant het probleem duidelijk te beschrijven. Zonder een beschrijving van het probleem voert fifthplay alleen een korte test van de basisfuncties van het Apparaat uit.
De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing: (i) wanneer de oorzaak van het probleem inherent is aan de normale gebruiksduur of levensduur van het Apparaat;
(ii) in geval van een defecte zekering of lege batterij die door de Klant kan worden vervangen; (iii) in gevallen waarin de aansprakelijkheid van fifthplay wordt uitgesloten, zoals beschreven in artikel 6.
Voor Diensten garandeert fifthplay gedurende een periode van 90 kalenderdagen na levering dat de door fifthplay geleverde Diensten zullen voldoen aan de schriftelijke specificaties van fifthplay. Voor zover wettelijk toegestaan geeft fifthplay geen andere expliciete of impliciete garantie, zoals verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, ononderbroken gebruik en niet-inbreuk.
Wat de Toegang betreft, garandeert fifthplay gedurende de looptijd van de Overeenkomst, behalve in gevallen waarin de aansprakelijkheid wordt uitgesloten, zoals beschreven in artikel 6:
(i) dat het onlineplatform van fifthplay 99,5 % van de tijd beschikbaar zal zijn, uitgezonderd geplande onderbrekingen, waarbij het beschikbaarheidspercentage als volgt wordt berekend:
(beschikbaarheid van de Toegang in minuten gedurende het jaar) gedeeld door (duur van het jaar in minuten) vermenigvuldigd met 100, en
(ii) dat 98 % van de transacties succesvol zal zijn, waarbij het succespercentage als volgt wordt berekend:
(aantal succesvolle transacties per maand) gedeeld door (aantal transacties per maand) vermenigvuldigd met 100.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
fifthplay is niet verantwoordelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade veroorzaakt door:
(a) fouten of nalatigheid van de Klant of een derde; (b) producten en diensten van derden; (c) de gebrekkige werking of het niet-functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding of andere dienst of infrastructuur waarover fifthplay geen controle heeft; (d) een onjuist gebruik van de Apparaten, Diensten of Toegang; (e) korte onderbrekingen in de beschikbaarheid of werking van de Apparaten, Diensten of Toegang tot het onlineplatform van fifthplay als gevolg van een technische interventie (bijvoorbeeld onderhoud); (f) een inbraak in of het hacken van het onlineplatform van fifthplay, op voorwaarde dat fifthplay alle redelijke beschermende maatregelen heeft genomen; (g) storingen in de Apparaten, Diensten of het onlineplatform van fifthplay waarover fifthplay geen controle heeft gezien de stand van kennis en technologie.
Voor zover wettelijk toegestaan zijn noch fifthplay noch zijn werknemers of agenten aansprakelijk voor, en heeft de Klant geen recht op, enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (bijvoorbeeld winst- of omzetderving, gegevensverlies, verlies van gebruik, herstelkosten, productiekosten, reputatieschade, of verlies van klanten). Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de schadevergoeding die de Klant voor directe schade van fifthplay kan eisen nooit hoger zijn dan de prijs van het Apparaat, de Dienst of de Toegang in kwestie. Indien de voorgaande beperking van aansprakelijkheid nietig wordt geacht onder het toepasselijke recht, zal de totale aansprakelijkheid van fifthplay nooit meer dan 50.000 euro of het equivalent daarvan bedragen. De Klant zal fifthplay vrijwaren voor en verdedigen tegen alle vorderingen op basis van:
(i) de naleving door fifthplay van de ontwerpen, specificaties of instructies van de Klant,
(ii) de wijziging van een Apparaat door iemand anders dan fifthplay, of
(iii) het gebruik van Apparaten in combinatie met andere producten.

7. DUUR EN BEËINDIGING.
Elke Bestelling voor Toegang gedurende een periode van 1 jaar wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd tegen dezelfde prijs of tegen de prijs die fifthplay ten laatste 40 kalenderdagen vóór die verlenging meedeelt, tenzij een van de partijen de Overeenkomst ten minste dertig (30) kalenderdagen vóór het verstrijken van de eindperiode per aangetekend schrijven opzegt.
Elke partij heeft het recht om de Overeenkomst per aangetekende brief onmiddellijk te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien de andere partij een materiële fout heeft begaan die niet kan worden rechtgezet of, ingeval die fout wel kan worden rechtgezet, de andere partij nalaat de fout recht te zetten binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de tekortkoming met het verzoek om de fout recht te zetten.
De bedragen die vóór de beëindiging van de Overeenkomst door de Klant zijn betaald, worden niet terugbetaald.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS-RECHTEN.
De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten op de Apparaten, Dienst en Toegang toebehoren of in licentie zijn gegeven aan fifthplay en dat fifthplay of de derde-licentiegever de eigenaar van deze intellectuele eigendomsrechten is.
Het is de Klant niet toegestaan de hardware, lay-out, tekst, bestanden, gegevens, databanken, codes, topografie, domeinnaam, software (zowel de binaire code als broncode), tekeningen, merknamen, logo’s, beelden en/of het ontwerp op enigerlei wijze te reproduceren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fifthplay.
Alle software op de Apparaten en in de Dienst en het onlineplatform van fifthplay is en blijft de exclusieve eigendom van fifthplay en/of zijn leveranciers.  De software mag niet worden gereproduceerd of gekopieerd, zelfs niet voor intern gebruik door de Klant.  De rechten van fifthplay zijn van toepassing op alle versies en latere updates.
De Klant dient de eigendomsvermeldingen in het Apparaat, de handleidingen en de onderhoudsvoorschriften in goede staat te houden en garandeert dat hij het vertrouwelijke karakter van de software zal behouden.

9. GEGEVENSBESCHERMING.
De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en het klantenbeheer en om met de Klant contact op te nemen of de Klant advertenties of andere commerciële of promotionele berichten te sturen (direct marketing) met betrekking tot fifthplay of andere vennootschappen van de groep waartoe fifthplay behoort of hun zakenpartners. fifthplay, Generaal Lemanstraat 47 – 2018 Antwerpen, BTW 0442 833 209, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere vennootschappen van de groep waartoe fifthplay behoort of aan zakenpartners van fifthplay.
Daarnaast komen alle door de Klant verstrekte gegevens in aanmerking voor datamining, op anonieme basis, door fifthplay.
Het wettelijke recht op inzage, correctie en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kan worden uitgeoefend door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een kopie van de identiteitskaart, te versturen naar fifthplay op het hierboven vermelde adres, of per e-mail naar info@fifthplay.com.

10. ZAKEN WAAROVER FIFTHPLAY GEEN CONTROLE HEEFT.
Fifthplay is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst als gevolg van oorzaken buiten zijn redelijke controle (bijvoorbeeld: natuurrampen, handelingen of nalatigheden van de Klant, operationele verstoringen, door de mens veroorzaakte rampen of natuurrampen, epidemische medische crisissen, materiaal­schaarste, stakingen, criminele handelingen, vertragingen in de levering of het transport, of de onmogelijkheid om via de reguliere bronnen arbeidskrachten of materialen te verkrijgen).

11. FINANCIËLE GARANTIES.
Indien fifthplay de indruk heeft dat er problemen zijn met de krediet­waardigheid van de Klant, heeft fifthplay het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en bijkomende garanties te eisen. Indien de Klant deze garanties weigert te geven, heeft fifthplay het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van fifthplay om een schade­vergoeding te vorderen.

12. ALGEMEEN.
De contractuele relatie tussen de Klant en fifthplay wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil over de interpretatie en de toepassing van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).